Tài liệu mới
 Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính năm 2015. .Tập 2 / Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính
 Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính năm 2015. . Tập 1 / Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính
 Competition, strategy and management in China / Fang Lee Cooke
 Beyond traditional probabilistic methods in economics / Vladik Kreinovich, [and 3 ng.kh] chủ biên
 Imperial China and its southern neighbours / Victor H. Mair, Liam C. Kelley (hiệu đính)
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Advanced microeconomic theory / Geoffrey A. Jehle, Philip J. Reny. (1 lượt)
  2. Giáo trình luật kinh tế / Phạm Duy Nghĩa (1 lượt)
  3. A brief course in business statistics / William Mendenhall, Robert J. Beaver (1 lượt)
  4. Introductory econometrics with applications / Ramu Ramanathan (1 lượt)
  5. Bài giảng kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong (1 lượt)