Tài liệu mới
 The origin of species : the origin of species by means of natural selection; or the preservation of favoured races in the struggles for life / Charles Darwin
 Stranger in the Shogun's city : a Japanese woman and her world / Amy Stanley
 In the blink of an eye : a perspective on film editing / Walter Murch
 What the dog saw and other adventures / Malcolm Gladwell
 Tranh thủy mặc Trương Hán Minh 2003. T.4 / Trương Hán Minh
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kinh tế học vĩ mô = Principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành ch. b. (6 lượt)
  2. Nhập môn kinh tế lượng : cách tiếp cận hiện đại. T.1 / Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch (5 lượt)
  3. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (3 lượt)
  4. Kinh tế học công cộng / Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng (2 lượt)
  5. Macroeconomics / N. Gregory Mankiw (2 lượt)