Tài liệu mới
 Niên giám thống kê Việt Nam 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 2018 / Tổng cục Thống kê
 Macroeconomics / N. Gregory Mankiw
 Blockchain government : a next from of infrastructure for the twenty-first century / Myungsan Jun
 Nhận diện, đánh giá vai trò của các bên liên quan tới quyết định của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước qua tình huống Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam / Vũ Ngọc Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa
 Tính khả thi của phương án thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và chính quyền : tình huống hợp nhất sở nội vụ và ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định / Trịnh Bảo Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (4 lượt)
  2. Kinh tế học vi mô = Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b. (3 lượt)
  3. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (3 lượt)
  4. Nhập môn kinh tế lượng : cách tiếp cận hiện đại. T.1 / Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch (3 lượt)
  5. Chính sách công / Học viện Chính sách và Phát triển ; đồng chủ biên Phạm Quý Thọ, Nguyễn Xuân Nhật (2 lượt)