Tài liệu mới
 The policy state : an American predicament / Karen Orren, Stephen Skowronek
 The narrow corridor : states, societies, and the fate of liberty / Daron Acemoglu and James Robinson
 The railways and tramways of Việt Nam / Tim Doling
 Econometrics for financial applications / Ly H. Anh, Le Si Dong, Vladik Kreinovich, Nguyen Ngoc Thach, chủ biên
 Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính năm 2015. .Tập 2 / Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Quan và lại ở Miền Bắc Việt Nam : một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) / Emmanuel Poisson ; ng.d. Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự (1 lượt)
  2. Cẩm nang đánh giá tác động: các phương pháp định lượng và thực hành / Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad (1 lượt)