Tài liệu mới
 Macroeconomics / Olivier Blanchard
 Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells
 Returning Southeast Asia's past : objects, museums, and restitution / Louise Tythacott và Panggah Ardiyansyah hiệu đính
 Exploratory data analysis using R / Ronald K. Pearson.
 Managing policy reform : concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries / Derick W. Brinkerhoff và Benjamin L. Crosby.
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells (2 lượt)
  2. Born digital: understanding the first generation of digital natives / John Palfrey, Urs Gasser (1 lượt)
  3. Khu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn : phòng thí nghiệm cho đổi mới thể chế và chính sách của một nền kế hoạch hóa tập trung / Eli Mazur, David Dapice, Vũ Thành Tự Anh (1 lượt)
  4. A short history of the French Revolution / Jeremy D. Popkin (1 lượt)
  5. Social inequality in Vietnam and the challenges to reform / edited by Philip Taylor (1 lượt)