Tài liệu mới
 Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2018 : Hung Yen statistical yearbook 2018 / Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
 Toán ứng dụng trong quản trị kinh doanh và kinh tế / Cao Hào Thi (chủ biên), Trần Kim Ngọc, Nguyễn Ngọc Vân Uyên
 Tôi là con gái của cha tôi / Phan Thúy Hà
 Anne Frank : the diary of a young girl / Anna Frank; Otto H. Frank và Mirjam Pressler hiệu đính, Susan Massotty dịch
 Đừng kể tên tôi / Phan Thúy Hà
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kinh tế học vĩ mô = Principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành ch. b. (5 lượt)
  2. Kinh tế học vi mô = Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b. (5 lượt)
  3. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (4 lượt)
  4. Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2 lượt)
  5. Giáo trình pháp luật đại cương / Phạm Duy Nghĩa (2 lượt)