Tài liệu mới
 Nhận diện, đánh giá vai trò của các bên liên quan tới quyết định của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước qua tình huống Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam / Vũ Ngọc Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa
 Tính khả thi của phương án thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và chính quyền : tình huống hợp nhất sở nội vụ và ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định / Trịnh Bảo Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa
 Tính bền vững của ngân sách – Nghiên cứu so sánh tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh / Trần Thị Vành Khuyên ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Thế Du
 Phân tích thực thi chính sách tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước : nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam / Trần Thị Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn Quý Tâm
 Thực trạng công tác xử lý tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Trần Thị Thu Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Quế Giang
Xem thêm các ấn phẩm khác ...