Tài liệu mới
 Macroeconomics / Olivier Blanchard
 Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells
 Returning Southeast Asia's past : objects, museums, and restitution / Louise Tythacott và Panggah Ardiyansyah hiệu đính
 Exploratory data analysis using R / Ronald K. Pearson.
 Managing policy reform : concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries / Derick W. Brinkerhoff và Benjamin L. Crosby.
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kinh tế học vi mô = Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b. (1 lượt)
  2. Lý thuyết giá cả và sự vận dụng / Jack Hirshleifer, Amihai Glazer ; ng.d. Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Đình Cung, Võ Trực Điền,... (1 lượt)
  3. 21st century capitalism / Robert Heilbroner (1 lượt)
  4. Econometrics / Gregory C. Chow (1 lượt)
  5. Kinh tế vĩ mô / N. Gregory Mankiw ; ng.d. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Công, Hoàng Văn Hoa,... (1 lượt)