Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Returning Southeast Asia's past : objects, museums, and restitution / Louise Tythacott và Panggah Ardiyansyah hiệu đính