Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Khu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn : phòng thí nghiệm cho đổi mới thể chế và chính sách của một nền kế hoạch hóa tập trung / Eli Mazur, David Dapice, Vũ Thành Tự Anh