Dữ liệu biên mục
Leader00762nam a2200301 p 4500
001FUV210006897
020##$a9780136708049
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a339
090##$a339 $bB639-Macro
1001#$aBlanchard, Olivier, $q (Olivier J.)
24510$aMacroeconomics / $cOlivier Blanchard
250##$a8th ed.
260##$aHoboken, NJ. : $bPearson, $c2021
300##$axviii, 521 tr. : $bminh họa màu, $c26 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$aKinh tế học vĩ mô
650#0$aKinh tế học vĩ mô--$xHọc tập và giảng dạy
653##$a Giảng dạy
653##$a Học tập
653##$a Vĩ mô
653##$aKinh tế
900 True
907 cov20210409WQIU.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000248, BO2000260-1
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)