Charles Darwin
   
Dữ liệu biên mục

Darwin, Charles, 1809-1882
        The origin of species : the origin of species by means of natural selection; or the preservation of favoured races in the struggles for life /  Charles Darwin. - 6th ed. - London : Enhanced Media Publishing, 2017
        iv, 335 tr. ; 23 cm. - (The works of Charles Darwin )

        Tóm tắt: Trình bày nội dung thuyết tiến hoá của Darwin: biến đổi thuần hoá, biến đổi tự nhiên, đấu tranh sinh tồn, chọn lọc tự nhiên, quy luật biến đổi, những khó khăn về mặt lý thuyết, bản năng, sự lai giống, nhược điểm của cứ liệu địa chất, sự tiếp biến về mặt địa chất của các sinh thể, phân bố địa lý, mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể (hình thái học, phôi thai học và những cơ quan sơ khai)

        ISBN: 9781546877745
        
1. Evolution (Biology). 2. Natural selection. 3. Chọn lọc tự nhiên. 4. Tiến hóa (Sinh học). 5. Học thuyết Darwin. 6. Thuyết tiến hóa. 7. Tiến hóa. 8. Tự nhiên. 9. Loài. 10. Nguồn gốc. 11. Giống. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 576 D228-Origin

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100672
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)