Amy Stanley
   
Dữ liệu biên mục

Stanley, Amy, 1978- tác giả
        Stranger in the Shogun's city : a Japanese woman and her world /  Amy Stanley. - 1st ed. - New York : Scribner, 2020
        xxvi, 324 tr. : minh họa, bản đồ, 24 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục (tr. 309-324)
        ISBN: 9781501188527
        
1. Tsuneno, -- 1804-1853. 2. Women-- -- Japan-- -- Tokyo-- -- Social life and customs. 3. Divorced women-- -- Japan-- -- Biography. 4. Tokyo (Japan)-- -- History-- -- 19th century. 5. Tokyo (Japan)-- -- Biography. 6. Phụ nữ. 7. Ly hôn. 8. Nhật Bản. 9. Tiểu sử. 10. Đời sống. 11. Xã hội. 12. Phong tục. 
I. Nhan đề

Một phần của nhan đề: Japanese woman and her world

Phân loại DDC : 952 S787-Stranger

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100613-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)