Walter Murch
   
Dữ liệu biên mục

Murch, Walter, 1943-
        In the blink of an eye : a perspective on film editing /  Walter Murch. - 2nd ed. - Los Angeles : Silman-James Press, 2001
        xiv, 146 p. : minh họa ; 22 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo
        ISBN: 1879505622 (alk. paper)
        
1. Motion pictures-- -- Editing. 2. Phim. 3. Điện ảnh. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 778 M973-In

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100568-71
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)