Malcolm Gladwell
   
Dữ liệu biên mục

Gladwell, Malcolm, 1963-
        What the dog saw and other adventures /  Malcolm Gladwell. - 1st ed. - New York : Back Bay Books/Little Brown & Co., 2010
        xxi, 410, 8 tr. ; 21 cm.
        Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết đề cập đến những khía cạnh hoàn toàn khác nhau của công việc, cuộc sống, hiện tượng xung quanh bạn: về một nhãn hiệu tương cà, sức khỏe phụ nữ với thuốc tránh thai, về những luận thuyết tiên lường và chẩn đoán, đồng thời đặt ra các giải pháp cho câu hỏi làm sao giúp đỡ người vô gia cư, giảm khói thải xe hơi, về cách chúng ta đánh giá con người, đánh giá sự phù hợp với một vị trí làm việc của một ứng viên, cách sử dụng các tài năng trong một công ty..

        ISBN: 9780316076203 (pbk.)
        
1. Giá trị xã hội. 2. Giá trị xã hội-- -- Hoa Kỳ. 3. Tiểu luận Mỹ. 4. Chó. 5. Xã hội. 6. Cuộc sống. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 814 G542-What

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100604
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)