Dữ liệu biên mục

Blanchard, Olivier, (Olivier J.)
        Macroeconomics /  Olivier Blanchard. - 8th ed. - Hoboken, NJ. : Pearson, 2021
        xviii, 521 tr. : minh họa màu, 26 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780136708049
        
1. Kinh tế học vĩ mô-- -- Học tập và giảng dạy. 2. Kinh tế học vĩ mô. 3. Kinh tế. 4. Vĩ mô. 5. Học tập. 6. Giảng dạy. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 B639-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000248, BO2000260-1
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)