Dữ liệu biên mục

Krugman, Paul R., tác giả
        Macroeconomics /  Paul Krugman, Robin Wells. - 5th ed. - New York, NY : Worth Publishers, Macmillan Learning, 2018
        xxxi, 561 tr. : minh họa màu, 28 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781319098759
        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Kinh tế học vĩ mô-- -- Học tập và giảng dạy. 3. Vĩ mô. 4. Kinh tế. 5. Học tập. 6. Giảng dạy. 
I. Wells, Robin, tác giả. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 K94-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000254, BO2100148-9
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)