Dữ liệu biên mục

Pearson, Ronald K., 1952- tác giả
        Exploratory data analysis using R /  Ronald K. Pearson.. - 1st ed. - Boca Raton, London, NY : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018
        xiii, 547 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Chapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery, 45)

        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 539-543) và chỉ mục (tr. 544-547)
        ISBN: 9780367571566
        
1. Khai thác dữ liệu-- -- Chương trình máy tính. 2. R (Ngôn ngữ lập trình máy tính). 3. Dữ liệu. 4. Khám phá. 5. Phân tích. 6. Sử dụng. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 006.3/12 P362-Exploratory

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000251-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)