Dữ liệu biên mục

Brinkerhoff, Derick W
        Managing policy reform : concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries /  Derick W. Brinkerhoff và Benjamin L. Crosby.. - 1st ed. - Bloomfield, CT : Kumarian Press, 2002
        xiii, 269 tr. ; 23 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 247-268)
        ISBN: 9781565491427
        
1. Quy hoạch chính trị. 2. Tham gia chính trị. 3. Dân chủ hóa. 4. Các nước đang phát triển-- -- Chính trị và chính quyền. 
I. Crosby, Benjamin, 1941-. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 352.3/4/091724 B849-Managing

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000249-50
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)