Dữ liệu biên mục

        Polycentricity and local public economies : readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis /  Michael D. McGinnis hiệu đính. - 1st ed. - Ann Arbor : University of Michigan Press, 1999
        xvi, 405 tr. ; 23 cm. - (Institutional analysis)

        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục (tr. 401-405)
        ISBN: 0472086227
        
1. Khoa học chính trị-- -- Quốc hội. 2. Chính phủ trung ương-- -- Quốc hội. 
I. McGinnis, Michael D. (Michael Dean), hiệu đính. II. Đại học Indiana, Bloomington. Hội thảo về Lý thuyết chính trị và phân tích chính sách. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 320 M113-PolyL

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100146
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)