Dữ liệu biên mục

Mosley, Layna
        Global capital and national governments /  Layna Mosley.. - 1st ed. - New York : Cambridge University Press, 2003
        xviii, 379 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Cambridge studies in comparative politics)

        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 339-372) và chỉ mục (tr. 373-379)
        Includes bibliographical references and index
        ISBN: 0521521629
        
1. Thị trường vốn-- -- Chính sách chính phủ. 2. Tài chính-- -- Chính sách chính phủ. 3. Tài chính quốc tế-- -- Chính sách chính phủ. 4. Tài chính. 5. Chính sách. 6. Vốn. 7. Toàn cầu hóa. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 332 M912-Global

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000246
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)