Dữ liệu biên mục

Barber, Benjamin R., 1939-2017
        Jihad vs. McWorld /  Benjamin R. Barber.. - 1st ed. - New York : Ballantine Books, 1996
        x 389 tr. ; 21 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 310-370) và chỉ mục (tr. 371-389)
        ISBN: 0345383044
        
1. Giá trị xã hội. 2. Lịch sử xã hội-- -- Thế kỷ 20. 3. Dân chủ. 4. Chủ nghĩa tư bản. 5. Chủ nghĩa tôn giáo. 6. Chủ nghĩa dân tộc. 7. Tôn giáo. 8. Dân tộc. 9. Toàn cầu hóa. 10. Thế giới. 
I. Nhan đề

Jihad versus McWorld

Phân loại DDC : 909.82/9 B234-Jihad

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000247
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)