Dữ liệu biên mục

Bảo Ninh
        Nỗi buồn chiến tranh : tiểu thuyết /  Bảo Ninh. - 1st ed. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019
        347 tr. ; 20 cm.
        Tên thật tác giả: Hoàng Ấu Phương
        ISBN: 9786041142121
        
1. Chiến tranh trong văn học. 2. Người lính trong văn học. 3. Tiểu thuyết Việt Nam-- -- Thế kỷ 21. 4. Văn học Việt Nam-- -- Thế kỷ 21. 5. Tiểu thuyết. 6. Văn học. 7. Chiến tranh. 8. Nỗi buồn. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 895.92234 B108N-Nôi

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100107
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)