Dữ liệu biên mục

Swarup, Vikas
         Triệu phú khu ổ chuột /  ViKas Swarup ; Nguyễn Bích Lan dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Nhã Nam, Hội Nhà Văn, 2009
        444 tr. : 21 cm.
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Q & A
        ISBN: 9786049777691
        
1. Tiểu thuyết Ấn Độ. 2. Văn học Ấn Độ. 3. Triệu phú. 4. Văn học. 5. Tiểu thuyết. 6. Ổ chuột. 
I. Nguyễn Bích Lan, dịch. II. Nhan đề

Một phần của nhan đề: Q & A

Phân loại DDC : 823.92 S971-Q**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100101
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)