Dữ liệu biên mục

Orren, Karen, tác giả
         The policy state : an American predicament /   Karen Orren, Stephen Skowronek. - 1st ed. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2017
         viii, 253 tr. ; 25 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục

        Tóm tắt: Viết về cấu trúc và khuôn khổ của nền chính sách công Hoa Kỳ trong quá khứ và hiện tại. Một số vấn đề khó khăn mà nhà nước đang gặp phải liên quan đến thể chế và chính sách của nhà nước

        ISBN: 9780674237872
        
1. Khoa học chính trị-- -- Hoa Kỳ. 2. Văn hóa chính trị-- -- Hoa Kỳ. 3. Hoa Kỳ-- -- Chính trị và chính quyền. 4. Chính sách. 5. Nhà nước. 6. Mỹ. 7. Khó khăn. 
I. Skowronek, Stephen. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.60973 O75-Policy

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000069
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)