Dữ liệu biên mục

Acemoglu, Daron
         The narrow corridor : states, societies, and the fate of liberty /   Daron Acemoglu and James Robinson. - 1st ed. - New York : Penguin Press, 2019
         xvii, 558 tr. : minh họa, 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục (tr. 543-558)

        Tóm tắt: Cuốn sách cũng nêu ra những câu hỏi lớn về tương lai, ví như chính thể Leviathan tập quyền của Trung Quốc rồi sẽ thất bại trong việc đưa nước này lên vị trí kinh tế hàng đầu thế giới. Tương tự, các tác giả cho rằng cái lồng sắt của những qui phạm giai tầng sẽ tiếp tục kìm hãm Ấn Độ, và nước này sẽ khó thành công

        ISBN: 9780735224384
        
1. Tự do. 2. Dân chủ. 3. Nhà nước. 4. Quyền lực (Khoa học xã hội)-- -- Khía cạnh chính trị. 5. Dân chủ trực tiếp. 6. Phân cấp trong chính quyền. 7. Quyền điều hành. 8. Bạo lực-- -- Khía cạnh chính trị. 9. Dân chủ. 10. Tự do. 11. Quyền lực. 12. Nhà nước. 13. Lối đi. 
I. Robinson, James A., 1960- tác giả. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.011 A184-Narrow

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000067
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)