Dữ liệu biên mục

Doling, Tim
         The railways and tramways of Việt Nam /   Tim Doling. - 1st ed. - Bangkok : White Lotus Press, 2012
         xxiv, 399 tr. : minh họa, tranh ảnh, bản đồ (một phần màu), 30 cm.
         Bao gồm chỉ mục (tr. 363-399)
        ISBN: 9789744801883
        
1. Đường sắt-- -- Việt Nam-- -- Lịch sử. 2. Đường sắt và nhà nước-- -- Việt Nam-- -- Lịch sử. 3. Đường sắt-- -- Việt Nam-- -- Quản lý. 4. Chính sách vận tải thành thị-- -- Việt Nam. 5. Việt Nam. 6. Đường sắt. 7. Vận tải. 8. Quản lý. 9. Thành thị. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 385.509597 D659-Railways

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO1900050
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)