Dữ liệu biên mục

         Econometrics for financial applications /   Ly H. Anh, Le Si Dong, Vladik Kreinovich, Nguyen Ngoc Thach, chủ biên. - 1st ed. - Cham, Switzerland : Springer, 2018
         xii, 1081 tr. : minh họa màu, 24 cm. - ( Studies in computational intelligence ; volume 760)

         Bao gồm thư mục tham khảo ở cuối mỗi bài và chỉ mục (tr. 1079-1081)

        Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính

        ISBN: 9783319731490
        
1. Kinh tế lượng. 2. Tài chính. 3. Kinh tế lượng. 4. Tài chính. 5. Ứng dụng. 
I. Ly H. Anh, chủ biên. II. Kreinovich, Vladik, đồng chủ biên. III. Nguyen Ngoc Thach, đồng chủ biên. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.6 L600A-EconoF

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000066
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)