Dữ liệu biên mục

Bộ Tài chính
         Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính năm 2015. .Tập 2 /   Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính. - 1st ed. - Hà Nội : Tài Chính, 2015
         456tr. : minh họa, 29 cm.
         ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
         Thư mục trong chính văn

        Tóm tắt: Trình bày 20 chuyên đề về tình hình thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xu hướng điều chỉnh chính sách kinh tế tài chính ở Việt Nam và các nước năm 2014-2015, vấn đề tài chính ngân sách, tái cơ cấu nền kinh tế, quản lý nợ, cưỡng chế thu nợ thuế..

        
1. Kinh tế tài chính-- -- Việt Nam. 2. Việt Nam. 3. Cập nhật. 4. Kiến thức. 5. Kinh tế. 6. Tài chính. 7. Tài liệu. 8. Việt Nam. 
I. Phạm Hồng Minh. II. Nguyễn Thị Hồng Liên. III. Nguyễn Sơn Vĩnh. IV. Dương Lan Anh. V. Vũ Tuyết Oanh. VI. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.09597 BTC-TaiLiêu T.2

Nguồn trích:

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000059
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)