Dữ liệu biên mục

Cooke, Fang Lee
         Competition, strategy and management in China /   Fang Lee Cooke. - 1st ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008
         x, 314 tr. : minh họa ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tài liệu tham khảo (tr. 284-302) và chỉ mục (tr. 303-314)
        ISBN: 9780230516946
        
1. Quản lý công nghiệp-- -- Trung Quốc. 2. Trung Quốc. 3. Quản lý. 4. Công nghiệp. 5. Cạnh tranh. 6. Chiến lược. 7. Trung Quốc. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.00951 C772-Competition

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO2000053
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)