Dữ liệu biên mục

         Beyond traditional probabilistic methods in economics /   Vladik Kreinovich, [and 3 ng.kh] chủ biên. - 1st ed. - Cham, Switzerland : Springer, 2019
         xiv, 1157 tr. : minh họa màu, 24 cm. - ( Studies in computational intelligence ; volume 809)

         Bao gồm chỉ mục (tr. 1155-1157)
        ISBN: 9783030041991
        
1. Kinh tế học. 2. Toán thống kê. 3. Toán học. 4. Thống kê. 5. Phương pháp. 6. Kinh tế học. 
I. Kreinovich, Vladik, chủ biên. II. Nguyen Ngoc Thach. III. Nguyen Duc Trung. IV. Dang Van Thanh. V. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.01/5195 K89-Beyond

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO2000055
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)