Dữ liệu biên mục

         Imperial China and its southern neighbours /   Victor H. Mair, Liam C. Kelley (hiệu đính). - 1st ed. - Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2015
         xvi, 391 tr. : minh họa (một phần màu), bản đồ ; 23 cm.
         Bao gồm chỉ mục (tr. 371-389) và thư mục tài liệu tham khảo (tr. 390-391)
        ISBN: 9789814620536
        
1. Văn hóa chính trị-- -- Trung Quốc-- -- Lịch sử. 2. Trung Quốc-- -- Văn minh. 3. Trung Quốc-- -- Quan hệ quốc tế-- -- Đông Á. 4. Đế quốc. 5. Trung Quốc. 6. Láng giềng. 7. Chính trị. 8. Đối ngoại. 
I. Mair, Victor H., 1943- hiệu đính. II. Kelly, Liam, hiệu đính. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 951 M228-Imperial

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO2000056
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)