Dữ liệu biên mục

Hollier, Scott
         Vượt qua bóng đêm : một chuyến hành trình cuộc đời trong khuyết tật, quyết tâm và niềm vui /   Scott Hollier ; Lê Thị Vân Nga, Đỗ Đức Minh, Đào Thị Lệ Xuân dịch. - 1st ed. - ... : ..., 2018
         165 tr. : minh họa, 22 cm.
         Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Outrunning the night : a life journey of disability, determination and joy
        ISBN: 9781694872272
        
1. Hồi ký-- -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Úc-- -- Thế kỷ 21. 3. Úc. 4. Hồi kí. 5. Văn học. 6. Hành trình. 7. Cuộc đời. 8. Niềm vui. 
I. Lê Thị Vân Nga, dịch. II. Đỗ Đức Minh, dịch. III. Đào Thị Lệ Xuân, dịch. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 899.92 H739-Vươt*

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000019
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)