Dữ liệu biên mục

Mankiw, N. Gregory
         Macroeconomics /  N. Gregory Mankiw. - 10th ed. - New York : Worth Publishers, 2019
         xxxv, 612 tr. : minh họa màu, 23 cm.
         Bao gồm thư mục thuật ngữ (tr. 587-596) và chỉ mục (597-612)

        Tóm tắt: a Part I: Introduction 1. The Science of Macroeconomics.- 2. The Data of Macroeconomics.- Part II: Classical Theory: The Economy in the Long Run 3. National Income: Where It Comes From and Where It Goes.- 4. The Monetary System: What It Is and How It Works.- 5. Inflation: Its Causes, Effects, and Social Costs.- 6. The Open Economy.- 7. Unemployment and the Labor Market.- Part III: Growth Theory: The Economy in the Very Long Run 8. Economic Growth I: Capital Accumulation and Population Growth.- 9. Economic Growth II: Technology, Empirics, and Policy.- Part IV: Business Cycle Theory: The Economy in the Short Run.- 10. Introduction to Economic Fluctuations.- 11. Aggregate Demand I: Building the IS-LM Model.- 12. Aggregate Demand II: Applying the IS-LM Model.- 13. The Open Economy Revisited: The Mundell-Fleming Model and the Exchange-Rate Regime.- 14. Aggregate Supply and the Short-run Tradeoff Between Inflation and Unemployment.- Part V: Topics in Macroeconomic Theory Thoroughly revised! 15. A Dynamic Model of Economic Fluctuations.- 16. Understanding Consumer Behavior.- 17. The Theory of Investment.- Part VI: Topics in Macroeconomic Policy 18. Alternative Perspectives on Stabilization Policy.- 19. Government Debt and Budget Deficits.- 20. The Financial System: Opportunities and Dangers.- Epilogue: What We Know, What We Don't

        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Kinh tế học. 3. Khoa học quản trị. 4. Kinh tế. 5. Vĩ mô. 6. Khoa học . 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 M278-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900085-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)