Dữ liệu biên mục

Jun, Myungsan
         Blockchain government : a next from of infrastructure for the twenty-first century /   Myungsan Jun. - 1st ed. - Korea : Alma, 2018
         260 tr. : minh họa, 22 cm.
         Endnote (tr. 235-260)
        
1. Chính phủ điện tử. 2. Cấu trúc quản trị. 3. Internet trong quản trị công. 4. Chính phủ. 5. Điện tử. 6. Blockchain. 7. Thế kỷ 21. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 352.380285 J95-Blockchain

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1900087
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 09/10/2019
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)