Dữ liệu biên mục

          Tạp chí tài chính = Review of finance. . - Hà Nội : Bộ Tài chính, 1963-
         29 cm.   --  ISSN : 2615-8973

        
1. Tài chính-- -- Việt Nam-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Tài chính. 3. Đánh giá. 4. Thị trường. 
I. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Tạp chí     Sơ đồ
J1900007
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ: Chi tiết
Dữ liệu điện tử
http://tapchitaichinh.vn/
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)