Dữ liệu biên mục

          Vietnam economic review. . - Hà Nội : Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 1964-
         29 cm.   --  ISSN : 0868-2984

        
1. Kinh tế-- -- Việt Nam-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Kinh tế. 3. Việt Nam. 4. Đánh giá. 
I. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Tạp chí     Sơ đồ
J1900006
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ: Chi tiết
Dữ liệu điện tử
http://iwep.vass.gov.vn/pages/trang-chu.aspx
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)