Dữ liệu biên mục

         Kinh tế và dự báo = Economy and forecast review. . - Hà Nội : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1967-
         30 cm.        
1. Kinh tế-- -- Việt Nam-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Kinh tế. 3. Dự báo. 
I. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Tạp chí     Sơ đồ
J1900005
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ: Chi tiết
Dữ liệu điện tử
http://kinhtevadubao.vn/
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)