Dữ liệu biên mục

          Nghiên cứu kinh tế = Economic studies. . - Hà Nội : Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 1960-
         29 cm.   --  ISSN : 0866-7489

        
1. Kinh tế-- -- Việt Nam-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Nghiên cứu. 3. Kinh tế. 
I. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Tạp chí     Sơ đồ
J1900004
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ: Chi tiết
2007:354-355,
2008:356-367,
2009:1-12,
2010:1-12,
2011:1-12,
2012:1-12,
2013:1-12,
2014:1-12,
2015:1-12,
2016:1-12,
2017:1-12,
2018:1-12,
2019:1-5,
Dữ liệu điện tử
https://vie.vass.gov.vn/tapchi/Pages/tap-chi-kinh-te-viet-nam.aspx
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)