Dữ liệu biên mục

          Con số & Sự kiện = Figures & events review of the GSO (MPI). . - Hà Nội : Tổng cục Thống kê, 1961-
         29 cm.   --  ISSN : 0866-7322

        
1. Thống kê-- -- Ấn phẩm định kỳ. 2. Con số. 3. Sự kiện. 
I. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
J1900003
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ: Chi tiết
Dữ liệu điện tử
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=422
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)