Dữ liệu biên mục

Trịnh Bảo Minh
         Tính khả thi của phương án thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và chính quyền : tình huống hợp nhất sở nội vụ và ban tổ chức tỉnh ủy Bình Định /   Trịnh Bảo Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam, 2019
         x, 61 tờ : bảng biểu, minh họa màu ; 29 cm.

Luận văn thạc sĩ Chính sách công
         Chuyên ngành : Chính sách công ; Mã số : 60340402
         Tài liệu tham khảo [tr. 37-41] và Phụ lục [tr. 42-61]

        Tóm tắt: Trên cơ sở áp dụng khung phân tích 06 yếu tố tác động đến quá trình thực thi chính sách của Van Meter và Van Horn (1975) và cơ sở lý thuyết về hợp nhất của các nhà nghiên cứu về khu vực công trên thế giới, tác giả đã đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực thi chính sách thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ và Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Định như sau: (i) Tiêu chuẩn và mục tiêu; (ii) Nguồn lực tài chính và nhân sự được xác định cụ thể giúp quá trình thực thi diễn ra thuận lợi hơn; (iii) Truyền thông và các hoạt động chế tài; (iv) Đặc điểm của tổ chức thực thi; (v) Điều kiện kinh tế, chính trị, xã; (vi) Quyền định đoạt và phản ứng của tổ chức thực thi. Tóm lại, 6/6 yếu tố trong mô hình đem lại tác động tích cực và tạo thuận lợi cho quá trình hợp nhất ở tỉnh; qua đó, làm vững chắc hơn cơ sở ra quyết định của lãnh đạo tỉnh và tăng khả năng thực thi chính sách tại Bình Định. Ngoài ra, phân tích lợi ích và chi phí của quá trình hợp nhất cho thấy hợp nhất cơ quan đảng và chính quyền, cụ thể là Sở Nội vụ và Ban Tổ chức tỉnh ủy, là phương án có hiệu quả kinh tế và tài chính về lâu dài nên có thể được triển khai thực hiện. Từ kết quả phân tích trên, tác giả kết luận rằng hợp nhất Sở Nội vụ và Ban Tổ chức tỉnh ủy là phương án có khả năng thực thi tại tỉnh. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng thực thi, tác giả đã đề xuất 04 khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi tại tỉnh Bình Định

        
1. Luận văn-- -- Việt Nam. 2. Luật hành chính-- -- Việt Nam. 3. Chính quyền địa phương-- -- Việt Nam-- -- Luật và pháp chế. 4. Cơ quan Đảng. 5. Chính quyền. 6. Hợp nhất . 7. Sở nội vụ. 8. Tỉnh ủy. 9. Bình Định. 
I. Bộ Giáo dục và Đào tạo. II. Đại học Fulbright Việt Nam. III. Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 342.597042 TR312M-TinhK

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
TH1900033
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)