Dữ liệu biên mục

Harvard Business Review
         Quản lý bản thân : on managing yourself /   Harvard Business Review, Nhật Huy dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Harvard Business Review Press, Công thương, 2019
         199 tr. : minh hoạ màu, 27 cm.
         Nguyên bản : On managing yourself
        ISBN: 9786049317224
        
1. Quản lý. 2. Quản lý-- -- Khía cạnh tâm lý. 3. Quản lý. 4. Cá nhân. 5. Tâm lý. 6. Thời gian. 7. Lãnh đạo. 
I. Nhật Huy, dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: On managing yourself

Phân loại DDC : HBR HBR-Manag**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1900024
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 05/10/2019
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)