Dữ liệu biên mục

Harvard Business Review
         Ra quyết định thông minh : on making smart decisions /   Harvard Business Review, Thuỳ Linh dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Harvard Business Review Press, Alphabooks, Công thương, 2019
         171 tr. : minh hoạ màu, 27 cm.
         Nguyên bản : On making smart decisions
        ISBN: 9786049317194
        
1. Ra quyết định. 2. Quyết đinh. 3. Lập kế hoạch. 4. Lãnh đạo. 
I. Thuỳ Linh, dịch. II. Keeny, Ralph L., tác giả. III. Raiff, Howard, tác giả. IV. Nhan đề

Nhan đề song song: On making smart decisions

Phân loại DDC : HBR HBR-Makin**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900018
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)