Dữ liệu biên mục

Poisson, Emmanuel
         Quan và lại ở Miền Bắc Việt Nam :một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) /  Emmanuel Poisson ; ng.d. Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự. - 1st ed. - Hà Nội : Tri Thức, 2018
        461 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm.
         Bao gồm phụ lục (tr. 393-444) và niên biểu (445-461)
        ISBN: 9786049435645
        
1. Bộ máy hành chính-- -- Việt Nam-- -- Lịch sử-- -- 1820-1918. 2. Việt Nam. 3. Miền Bắc. 4. Quan lại. 5. Miền Bắc. 6. Bộ máy. 7. Hành chính. 8. Lịch sử. 
I. Đào Hùng-- (d.). II. Nguyễn Văn Sự-- (d.). III. Nhan đề

Mandarins et subalternes au nord du Viet Nam. Une bureaucratie à l'epreuve (1820-1918)

Phân loại DDC : 320.4597 P755-QuanL

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800003-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)