Robert J. Gordon
   
Dữ liệu biên mục
Gordon, Robert J
        Kinh tế học vĩ mô /  Robert J. Gordon. - 1e. - H. : Khoa Học và Kỹ Thuật, 1994
        898 tr. ; minh họa ; 24 cm.        
1. Kinh tế học vĩ mô. 

Phân loại DDC : 339 G664-Macro**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0001134
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)