Dữ liệu biên mục

         The economics of public private partnerships /   Darrin Grimsey and Mervyn K. Lewis hiệu đính.. - 1st ed. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2005
         xl, 584 tr. : minh họa ; 26 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 1843762498
        
1. Hợp tác khu vực nhà nước và tư nhân. 2. Kinh tế học. 3. Nhà nước. 4. Tư nhân. 5. Đối tác. 
I. Grimsey, Darrin, 1966-. II. Lewis, Mervyn. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 361.25 G861-EconP

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700064
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)