Dữ liệu biên mục

Jehle, Geoffrey Alexander
         Advanced microeconomic theory /   Geoffrey A. Jehle, Philip J. Reny.. - 3rd ed. - Edinburgh Gate, Harlow, Essex : Financial Times, Prentice Hall, 2011
         xvi, 656 tr. : minh họa, 25 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780273731917
        
1. Kinh tế vi mô. 2. Kinh tế. 3. Vi mô. 4. Lý thuyết. 
I. Reny, Philip J. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 338.5 J43-AdvaM

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700057
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)