Dữ liệu biên mục

Damodaran, Aswath
        Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset /  Aswath Damodaran. - 3rd ed.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012
        xv, 974 tr. : minh họa ; 26 cm. - (Wiley finance series)

        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781118130735
        
1. Tập đoàn kinh doanh-- -- Đánh giá-- -- Mô hình toán học. 2. Đánh giá. 3. Đầu tư. 4. Công cụ. 5. Kỹ thuật. 6. Giá trị. 7. Tài sản. 8. Xác định. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.15 D163-InveV

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300209
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)