Dữ liệu biên mục

Phạm Duy Nghĩa
        Giáo trình luật kinh tế /  Phạm Duy Nghĩa. - 5th ed. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2015
        583 tr. : 21 cm.
        Tác giả ghi ở Lời nói đầu
        
1. Luật pháp-- -- Việt Nam. 2. Giáo trinh. 3. Luật kinh tế. 
I. Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. II. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 343.597 PH104NGH

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
180000: BO0100124
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)