Dữ liệu biên mục
Palfrey, John
        Born digital: understanding the first generation of digital natives /  John Palfrey, Urs Gasser. - 1. - New York : Basic Books, 2008
        vii, 375p. ; 24 cm.
        Includes bibliographical references (p. 353-363) and index
        ISBN: 9780465005154
        
1. Information society - -- Social aspects. 2. Information technology - -- Social aspects. 3. Technological innovations - -- Social aspects. 4. Internet and children. 5. Internet and teenagers. 6. Internet - -- Social aspects. 7. Technology - -- Social aspects. 8. Digital media - -- Social aspects. 9. Xã hội thông tin. 10. Công nghệ thông tin. 11. Internet. 

Phân loại DDC : 302.23 P159-BornD

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800005
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)