Dữ liệu biên mục
Mazur, Eli
        Khu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn : phòng thí nghiệm cho đổi mới thể chế và chính sách của một nền kế hoạch hóa tập trung /  Eli Mazur, David Dapice, Vũ Thành Tự Anh. - 1e. - H. : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, 2008
        50 tr. : minh họa màu ; 30 cm.        
1. Vùng kinh tế - -- Chu Lai, Quảng Nam. 2. Chu Lai, Quảng Nam - -- Chính sách kinh tế. 
I. Dapice, David. II. Vũ Thành Tự Anh.

Phân loại DDC : 338.959 7 M475-ChuLa**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800048-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)