Dữ liệu biên mục

Popkin, Jeremy D., 1948-
        A short history of the French Revolution /  Jeremy D. Popkin. - 5th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2010
        163 tr. : minh họa, bản đồ ; 23 cm.
        Bao gồm thư mục tài liệu tham khảo (tr. 146-151) và chỉ mục
        ISBN: 9780205693573
        
1. Cách mạng-- -- Lịch sử-- -- Thế kỉ 19. 2. Pháp-- -- Lịch sử-- -- Cách mạng, 1789-1799. 3. Pháp-- -- Lịch sử-- -- Chế độ tổng tài và đế chế thứ nhất, 1799-1815. 4. Lịch sử. 5. Cách mạng. 6. Pháp. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 944.04 P825-Short

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000199
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)