Dữ liệu biên mục
        Social inequality in Vietnam and the challenges to reform /  edited by Philip Taylor. - 1E. - Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2004
        xii, 392tr. : minh họa ; 23cm.        ISBN: 9812302751
        
1. Equality - -- Vietnam. 2. Social problems - -- Vietnam. 

Phân loại DDC : 305 T245-SociI

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400013
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)