Kenneth W. Dam
   
Dữ liệu biên mục
Dam, Kenneth W
        The rules of the global game : a new look at US international economic policymaking /  Kenneth W. Dam. - 1e. - Chicago : University of Chicago Press, 2001
        xvi, 341 tr. ; 24 cm.        ISBN: 0226134946
        
1. Thương mại quốc tế. 2. Tài chính quốc tế. 3. Hoa kỳ - -- Chính sách thương mại. 4. Hoa kỳ - -- Quan hệ kinh tế nước ngoài. 

Phân loại DDC : 337.73 D154-RuleG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400183
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)