Robert M. Dunn, Jr., John H. Mutti
   
Dữ liệu biên mục
Dunn, Robert M
        International economics /  Robert M. Dunn, Jr., John H. Mutti. - 5e. - London : Routledge, 2000
        xxvi, 598 tr. : minh họa ; 26 cm.        ISBN: 0415208807
        
1. Quan hệ kinh tế quốc tế. 2. International economic relations. 
I. Mutti, John H.

Phân loại DDC : 337 D923-InteE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400168
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)