Dữ liệu biên mục
Taylor, Raymond
        Kế toán dành cho nhà quản lý : khám phá bí mật của báo cáo tài chính . - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003
        124 tr. ; 24 cm.        
1. Kế toán. 2. Quản trị - -- Kế toán. 3. Báo cáo tài chính. 

Phân loại DDC : 658.151 1 T245-KeToa**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400406
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)