Dữ liệu biên mục

Lê Mạnh Thát
         Triết học thế thân : nguyên tác Anh ngữ : the Philosophy of Vasubandhu /   Lê Mạnh Thát tác giả, Đạo Sinh Việt dịch. - 1st ed. - TP. HCM : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005
         xxxi, 506 tr. ; 21 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 457-492) và chỉ mục (tr. 493-506)
        
1. Triết học. 2. Triết học. 3. Lý luận. 4. Tác phẩm. 5. Ngôn ngữ. 
I. Đạo Sinh dịch. II. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. III. Nhan đề

Nhan đề song song: The philosophy of Vasubandhu

Phân loại DDC : 128 L250TH-PhiloV**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900017
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)